Проф. д-р Димитър Николов Николов

Проф. д-р Димитър Николов Николов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: dnik_sp@yahoo.com

Образование

 • Магистър- Аграрна икономика, Университет за световно и национално стопанство, София – 1978-1983 г.
 • Доктор по икономика, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика (ИАИ), София– 1991 г.

Заемани длъжности за последните пет години

 • Професор – от януари 2015 г.
 • Доцент – до януари 2015 г.
 • От 2013 г. – 2018 г. директор

Основна област и подобласти на научни изследвания

Структурната реформа в земеделието; Финансови аспекти на използването на фондовете на ЕС; Земеделска и селска финансова политика; Развитие на селските райони; Качество на храните; Управление и маркетинг на земеделското стопанство.

Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: chopevam@yahoo.com

Образование

 • Магистър по математика- , СУ”Климент Охридски”-1978г.
 • Доктор – от 1989г., ИАИ

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Методически инструментариуми за изследване влиянието на ОСП върху развитието на земеделските стопанства, тяхната устойчивост, управление на риска и иновациите в земеделието, диверсификация и демографско развитие на селските райони. Количествени многофакторни изследвания в аграрната икономика, иконометрични модели.

Доц. д-р Иван Боевски

Доц. д-р Иван Боевски

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: ivanboevsky@gmail.com

Образование

Висше,Доктор

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Научни изследвания в областта на новата институционална икономия, (New Institutional Economics) и актьорски ориентирани модели на поведение, Stakeholder Value Models, екологичен мениджмънт на организациите, проект мениджмънт и проект мениджмънт по Европейски програми, стратегически мениджмънт, бизнес стратегии, мениджмънт на организации региони и природни ресурси

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: daniela_80@abv.bg

Образование

Магистър по икономика специалност „Индустриален мениджмънт”,

Заемани длъжности за последните пет години

 • Асистент до 2013 г. – УНСС, катедра „Предприемачество”;
 • 2013 г. до момента – асистент в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

Предприемачеството, модели на поведение и компетенции на съвременни предприемач, Предприемачество в земеделието и селските райони, Агромаркетинг

Докторант Антон Митов

Докторант Антон Митов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: anton.mitov@gmail.com

Образование

Висше-магистър, УНСС, специалност „Аграрна икономика“

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Еко-управление в селското стопанство

Асистент, докторант Божура Фиданска

Асистент, докторант Божура Фиданска

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: bojura_fidanska@abv.bg

Образование

 • Висше – магистър
 • Докторант, Институт по аграрна икономика

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2018 г. до сега – гл. експерт в Дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА
 • 2005 – 2017 г. – ст. експерт в Министерство на земеделието, храните и горите

Основна област и подобласти на научни изследвания
Устойчивост и жизнеспособност на малките земеделски стопанства в България

Асистент Михаела Михайлова

Асистент Михаела Михайлова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: m.mihailova92@gmail.com

Образование

Магистър – МИО в УНСС, Изучава право на ЕС , Софийски университет

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София, България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на поземлените отношения с насоченост как новите политики и закони влияят в реалност на аграрния отрасъл.

Доц. д-р Петър Борисов

Доц. д-р Петър Борисов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: peterborisov@gmail.com

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Теодор Радев

Доц. д-р Теодор Радев

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: radev1974@abv.bg

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • от 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015 г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Костадин Костадинов

Доц. д-р Костадин Костадинов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: kostadinov8888@gmail.com

Образование

 • ВСИ “Васил Коларов”, специалност Полевъдство, 1995 г.
 • Заемани длъжности за последните пет години
 • Аграрен университет – Пловдив – главен асистент – 2014 г.
 • Аграрен университет – Пловдив – доцент – 2014-2018 г.

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Листно подхранване на патладжан.
 • Биологично производство на оранжерийни зеленчуци- домати, краставици и патладжан.
 • Биологично производство на зеленчуци на открито.