Доц. д-р Петър Борисов

Доц. д-р Петър Борисов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: peterborisov@gmail.com

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

  • 2015 г. – досега – Доцент
  • 2011-2015г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг