Институт по животновъдни науки

Институт по животновъдни науки

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки Костинброд

От съществено значение за осъществяването на този проект ще има и предходната опитност на Институт по животновъдни науки – Костинброд, като консултант в изграждането на интегрирана облачно базирана платформа за събиране, съхранение и обработка на данни. Изграждането на подобна платформа, включваща добива, логистиката и търговията със селскостопанска продукция, изисква сформирането на екип от специалисти в различни направления. Подобна единна информационна система включва множество различни модели на събиране, съхранение и обработка на информацията. В животновъдството се използват методи за ограничаване броя на контролираните показатели като информация се събира за един или два показателя или се използва представителна извадка за по-голям брой показатели. Това се извършва по два основни начина: чрез събиране на информация от определен процент индивиди (използвано в промишленото животновъдство с цел да ориентира стопанина за достигнатия етап от отглеждане на животното) и цялостно измерване с индивидуално проследяване на животните през определени периоди от време (ден, седмица, месец и др., при провеждането на научни експерименти и селекционна дейност). Днес съществуват софтуерни решения като невронните системи, които могат да обработват големи количества информация. Те, обаче, на практика остават не приложими поради високата си цена. Опитът на ИЖН като консултираща организация при изграждането на интегрираната информационна система, предназначена да обслужва няколко основни отрасъла на животновъдството, показва, че създаването на подобни облачно базирани системи трябва да премине през етап на предварително планиране на основна идейна матрица, върху която в последствие да бъде изградена цялостната визия на софтуерния пакет, опериращ с информацията.

Работата на Института по животновъдни науки – Костинброд през последните три години се състои в сключване на договори със частни лица, собственици на start-up компании, за разработки на облачнобазирани интегрирани системи в животновъдството. Първият от тези договори е за консултантска дейност със фирма Графуеър като част от спечеления от тях проект по програма FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications – един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR – Future Internet Accelerator Programmeна Европейската Комисия).