Нов български университет

Нов български университет

Партньорска организация: Нов български университет
Академичният състав на департамент „Телекомуникации” на Нов български университет притежава сериозен потенциал и опит при реализацията на проекти свързани основно със: сектора на съобщенията, радиокомуникациите (2/3/4G), сателитните системи и мрежи за навигация, мениджмънта и управлението на радиочестотния спектър, специализираните бази данни за управление на радиочестотния ресурс и фиксирана инфраструктура и т.н. Експерти към департамента са създавали и участвали в проекти касаещи стратегическото планиране и развитие на телекомуникациите в България, като: Стратегия за развитие на широколентовия достъп в България, част от плана eEurope 2005, планиране на радиочестотния спектър за мрежата на цифровата наземна телевизия, хармонизация на радиочестотния спектър с тази на страните членки на НАТО, контрол на пределно допустимите норми на излъчване на радиокомуникационното оборудване, както и редица международни проекти, по-големите от които са: I3E – Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество, финасиран по програма „ Югоизточна Европа“, SFERA – за развитие на публично частното партньорство при осигуряване на телекомуникационна свързаност и услуги и др. включително по Фонд научни изследвания и т.н. Новите сфери на научно изследователска дейност на департамента включват области, като: преминаване към Ipv6, вградените системи и IoT, сензорни мрежи за ютилити сектора, облачни услуги и технологии, отворен код, високопроизводителни системи за комутация, телекомуникационни услуги, автоматизация на обслужването на клиенти чрез чатботове и изкуствен интелект, интелигентни технологични решения и транспортни системи и т.н. Повечето от експертите към департамента са водещи, национално и международно разпознати експерти в сферата на информационните и телекомуникационните технологии. Към департамент Телекомуникации е изграден Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри към Международния съюз по телекомуникации ITU-Женева, ООН. Експерти към департамента осъществяват непрекъснат контакт с международните работни групи свързани с планиране и разпределяне на ограничения орбитален и наземен честотен ресурс към ITU и т.н., като департаментът разполага с експертиза в областта на електромагнитната съвместимост, прецизните измервания (сензорни мрежи) и т.н., изграждането на системи за сбор данни, отдалечен мониторинг, изграждане на мрежи за свързаност в отдалечените и труднодостъпни райони и др.
Разработени са и се прилагат редица проекти (Георги Петров) като:

  • “Стратегия за изграждане на широколентова инфраструктура в Република България”, изготвена от експерти към департамент “Телекомуникации” на НБУ поръчана от Агенция развитие на информационните и комуникационни технологии към МТС на РБ;
  • Разработката на ”Методика за измерване на работните характеристики и качеството на услугите на мрежата за земно цифрово телевизионно радиоразпръскване съгласно DVB-T технологията”, изготвена от експерти към департамент “Телекомуникации” на НБУ поръчана от Агенция развитие на информационните и комуникационни технологии към МТС на РБ;
  • Организация на Центъра за усъвършенстване на кадри към Международния съюз по телекомуникации (ITU Женева) по програмите: Technology trends, Spectrum management, Regulatory Issues Programme към НБУ, София за англоговорящите страни от Централна и Източна Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.