Аграрен университет

Аграрен университет

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

В Аграрен университет – Пловдив с редица по-нови разработки (Т. Радев, Д. Николов, К. Костенаров) са направени изследвания за подобряване на управлението на земеделските стопанства в теоретико-методологически, методически и практико-приложен аспект. Разработен е подход за оценка на управленските решения на земеделските стопани в условията на риска. Въз основа на сравнителeн анализ са изведени факторите (условията), детерминиращи получаване на по-добри резултати от дейността на земеделски стопанства. Членове на колектива (Д. Николов, М. Анастасова-Чопева, Т. Радев, П. Борисов) имат изследвания по въпросите на внедряване на иновации в земеделските стопанства в отговор на нарастващата потребност от ускорено внедряване на земеделските иновации през периода 2014-2020 г. в съответствие с целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ). Дадена е дефиниция на иновация в земеделието. Разгледани са процесите, свързани с възникването на иновациите в земеделските системи. Анализирани са подробно политиките и законодателството в иновациите в страната. Анализирана е иновационната активност на земеделските стопанства. В тази връзка е разработен специален методически инструментариум и приложен в адаптиран вариант модела на Роджърс за изследване на иновативните нагласи на земеделските стопанства.

Член на колектива (М. Анастасова-Чопева) е с дългогодишен опит в разработването и прилагането на математико-статистически методи в областта на аграрната икономика, което е видно от направени публикации.