Асистент, докторант Божура Фиданска

Асистент, докторант Божура Фиданска

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: bojura_fidanska@abv.bg

Образование

  • Висше – магистър
  • Докторант, Институт по аграрна икономика

Заемани длъжности за последните пет години

  • 2018 г. до сега – гл. експерт в Дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА
  • 2005 – 2017 г. – ст. експерт в Министерство на земеделието, храните и горите

Основна област и подобласти на научни изследвания
Устойчивост и жизнеспособност на малките земеделски стопанства в България