Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: chopevam@yahoo.com

Образование

  • Магистър по математика- , СУ”Климент Охридски”-1978г.
  • Доктор – от 1989г., ИАИ

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Методически инструментариуми за изследване влиянието на ОСП върху развитието на земеделските стопанства, тяхната устойчивост, управление на риска и иновациите в земеделието, диверсификация и демографско развитие на селските райони. Количествени многофакторни изследвания в аграрната икономика, иконометрични модели.