Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: kraskostenarov@yahoo.com

Образование

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДОКТОР В НАПРАВЛЕНИЕ 3.8 „ИКОНОМИКА“ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА „МОДИФИКАЦИИ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИ АКТИВИ, ПРИЛОЖИМИ НА ФОРМИРАЩИ СЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ” УСПЕШНА ЗАЩИТА ПРЕЗ 06.2012 г.
 • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“
 • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ БАКАЛАВЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“

Заемани длъжности за последните пет години

 • Гл. ас. д-р в Нов български университет
 • Гл. ас. д-р в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Финанси
 • Риск, финансов риск, корпоративен риск; Моделиране на риска; Моделиране на икономически процеси
Доц. д-р Георги Петров

Доц. д-р Георги Петров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: gpetrov@nbu.bg

Образование

 • Висше магистър по Телекомуникации
 • доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

и.д. ръководител на депатрамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Широколентови мрежи. Осигуряване на мрежова свързаност в планински и труднодостъпни райони; Вградени системи, Интернет на нещата; Системи сбор данни, цифрова сигнална обработка, обработка на изображения, медицинска измервателна техника, автоматизация, високопроизводителни хетерогенни системи за обработка на данни.

Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: pmihova@nbu.bg

Образование

 • Магистър по Компютърни системи и технологии в медицината, НБУ
 • Доктор в професионално научно направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа

Основна област и подобласти на научни изследвания

Разработване и внедряване на медицински софтуерни решения, телемедицина, информационни системи, електронно здравеопазване

Гл. ас. д-р Росица Голева

Гл. ас. д-р Росица Голева

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: rgoleva@nbu.bg

Образование

Доктор в научна специалност 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност “Комуникационни мрежи и системи“ (2016) Технически университет – София, България Магистърска степен инженер по радиоелектроника (1982) Висш машинно електротехнически институт (ВМЕИ) (Технически университет – София от 1990); София, България, Изчислителна техника

Заемани длъжности за последните пет години

 • Главен асистент, Нов Български университет, департамент по „Информатика“ от 2017
 • Асистент и главен асистент в Катедра „Комуникационни мрежи“, Технически университет – София, България, бул. „Кл. Охридски“ №8, София преди 2017

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на комуникационните мрежи, протоколи и качество на обслужването

Доц. д-р Васил Къдрев

Доц. д-р Васил Къдрев

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: vkadrev@gmail.com

Образование

 • Висше, магистър по Телекомуникации
 • Доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
 • Доцент в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на програмен съвет на департамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Телекомуникационни мрежи и системи; ИКТ технологии (фиксирани и мобилни);
 • Корпоративни мрежи, мрежово администриране и мениджмънт; Сигнализации и протоколи в телекомуникациите; Комуникационни мрежи и телетрафик; Математическо и симулационно моделиране в телекомуникациите.