Проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” (ДИАГРО)
Проектът включва

Разработване на теоретични основи и методически подход за въвеждане на дигиталното земеделие.

Разработване на теоретични модели за развитие на цифровото земеделие: земеделските стопанства, хранителните вериги и кръговата икономика.

Популяризиране на резултатите от проведеното изследване.

Целта в областта на дигиталното земеделие

Да се използва цялата налична информация, знание и опит за устойчивото управление на производствените процеси.

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания

Конкурс „Фундаментални научни изследвания – 2018“,
Договор № КП-06-Н-26/10 от 18.12.2018 г.,
срок на изпълнение 18.12.2018 – 18.12.2021 г.

По проекта си партнират

Институт по аграрна икономика (базова организация)

Аграрен университет Пловдив

Институт по животновъдни науки – Костинброд

Нов български университет

За проекта

Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие ДИАГРО

Конкурс: Фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Донор: Фонд научни изследвания
Бюджет: 120 000 лева, продължителност – 3 години
Начало: 18.12.2018 г.

Дигиталното земеделие е резултат от еволюцията на прецизното земеделие до свързаните, основани на знанието, земеделски производствени системи в селското стопанство. Целта в областта на дигиталното земеделие е да се използва цялата налична информация, знание и опит, за да се даде възможност за устойчивото управление на производствените процеси. С изпълнението на проекта ще се направи анализ на съществуващите теоретични постановки, ще се изведат научни обобщения относно същността и съдържанието на категорията „цифровото земеделие като модел за развитие на земеделските стопанства“. Новост в теорията ще бъде разработването на методически инструментариум за оценка на въздействието от въвеждането на цифровото земеделие в земеделските стопанства.

Целите на проекта са:

 1. Разработване на теоретични основи и методически подход за въвеждане на дигиталното земеделие;
 2. Разработване на теоретични модели за развитие на цифровото земеделие: земеделските стопанства, хранителните вериги и кръговата икономика;
 3. Популяризиране на резултатите от проведеното изследване.

За постигането на целите се поставят за решаване следните задачи:

 • Да се изведе определение за същността на категорията „дигитално земеделие“
 • Да се разработи и апробира методически инструментариум за насърчаване на въвеждането на нови информационни технологии в земеделските стопанства
 • Да се изведе ролята на цифровизацията за поддържане на екологично и конкурентно земеделие
 • Да се разработят модели за внедряване на иновативни решения за повишаване на икономическия потенциал на земеделските стопанства.

Дейностите по проекта се организират в шест работни пакети: РП1 се занимава с организация и управление, РП2 до РП6 се отнасят съответно до задачите на проекта.

Дейностите в РП1 за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели.

 

При изпълнение на РП2 ще се гарантира активното участие на заинтересованите страни през целия изследователски процес. Дейностите в пакета ще допринесат за съвместно сътрудничество и експертно верифициране при разработването, изследването и анализа на получените резултати в останалите работни пакети (РП 3, РП 4 и РП 5).

Успоредно с това, РП3 ще осигури базовото определение на понятието „дигитално земеделие“ и неговото проблемно структуриране. На тази база ще се насочи процеса на събиране на данни за инвентаризация на съществуващото ниво на цифровизацията в земеделието. Въз основа на този процес ще бъдат идентифицирани „горещите точки на изследване“.

В РП4 ще се разработят подходящи инструменти за оценка, които ще се използват за измерване на икономическото и социално значение на цифровото земеделие. Резултатите от тях ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, за да се провери техният потенциал.

РП5 ще разработи практически хипотези за проектиране на теоретични модели определени като „горещи точки“ в РП3. Също така ще се разработят сценарии съвместно със заинтересованите страни за тяхното изпълнение.

По време на проекта ще се избират специфични социални отговорности, като се отчитат следните направления: а) обработка на земя с различен интензитет (вкл. плодове и зеленчуци), животновъдство; б) различни сценарии свързани с техническото и информационно осигуряване на дигиталното земеделие; в) идентифициране на подходите за изграждане на взаимодействие със заинтересованите страни за развитие на дигиталното земеделие. РП3 ще служи за извършването на анкетно проучване за идентифициране на нуждите от въвеждането на дигиталното земеделие и ще осигури база за по-подробно изследване в РП4 и РП5.

Изводите и резултатите от РП3, РП4 и РП5 ще бъдат включени в РП6, който ще осигури разпознаваемост, прозрачност и информираност за успеха на проекта.

Внедряването на постигнатите резултати в практиката ще доведат до решаване на редица социално-икономически въпроси и до значими икономически резултати в земеделието и селските райони, а именно ще:

 • дават нова рамка за анализ и оценка на въздействието от въвеждане на цифровизацията на стопанствата от различен тип, отделните сектори на селското стопанство и райони на страната;
 • предоставят нови инструменти за подпомагане на дизайна на фермерската стратегия, организационна модернизация и колективни действия, а така също и за подобряване на обществената политика и форми на обществена интервенция в аграрната сфера;
 • дават възможност за по-реалистично прогнозиране на вероятните перспективи за развитие на фермерските структури по типове, сектори на селското стопанство и райони на страната в специфичните условия на членството на страната в ЕС;
 • спомагат за изграждането на жизнеспособни и по-ефективни стопанства, което води до устойчиво развитие на селските райони и повишаване на доходите на земеделските производители.

Работни пакети

РП1 Организация и управление

Дейностите в РП1 имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип от ръководителите на работни пакети за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тези дейности ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределение на конкретните задачи и отговорности, както и изработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта.

РП2 Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие

В РП2 са включени дейности отнасящи се до картографиране на районите на изследване и привличане (рекрутиране) на заинтересованите страни. Изработване на насоки за изясняване на понятието „Дигитално земеделие“ като се идентифицират недостатъците и компромисите, които допуска дигиталното земеделие. При изпълнение на РП2 ще се гарантира активното участие на заинтересованите страни през целия изследователски процес. Дейностите в пакета ще допринесат за съвместно сътрудничество и експертно верифициране при разработването, изследването и анализа на получените резултати в останалите работни пакети (РП 3, РП 4 и РП 5).

РП3 Инвентаризация и анализ на съществуващите знания и модели

РП 3 ще осигури базовото определяне на понятието „дигитално земеделие“ и ще насочи процеса на събиране на данни за инвентаризация на съществуващото ниво на цифровизацията в земеделието. Изследват се връзките между факторите и процесите, които влияят върху търсенето и предлагането, политиките и механизмите, които допринасят за цифровизацията в земеделието. Идентифицирането на основните пропуски при осигуряването на дигиталните услуги ще осигури картографиране на проблемите, събиране на база данни и придобиване на знания и опит в тази област. Въз основа на този процес ще бъдат идентифицирани „горещите точки на изследване“.

РП4 Теоретичен подход за създаване на модели на дигитално земеделие

В РП4 ще се разработят подходящи инструменти за оценка, които ще се използват за измерване на икономическото и социалното значение на цифровото земеделие. Резултатите от тях ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, за да се провери техният потенциал. По този начин ще се осигури връзка между предложените теоретични модели и практиката още в процеса на тяхното създаване.

РП 5 Тестване и оценка на теоретичните модели на дигиталното земеделие

РП5 ще разработи практически хипотези за проектиране на теоретични модели, определени като „горещи точки“ в РП3. Също така ще се разработят сценарии съвместно със заинтересованите страни за тяхното изпълнение. Избраните инструменти и механизми за цифровизацията в земеделието ще бъдат оценени, на база резултатите генерирани в РП4. Резултатите от оценката на теоретичните модели ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни и ще бъдат използвани за изготвяне на насоки за подходящи механизми и политики.

РП6 Осигуряване на информираност, публичност и визуализация на научните резултати

Дейностите в РП6 ще осигурят разпознаваемост, прозрачност и информираност за успеха на проекта. Целта на този работен пакет е: да се информират научната общност, заинтересованите страни и широката общественост за проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“

Екип

Проф. д-р Димитър Николов Николов
Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева
Доц. д-р Иван Боевски
Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
Докторант Антон Митов
Асистент, докторант Божура Фиданска
Асистент Михаела Михайлова
Доц. д-р Петър Борисов
Доц. д-р Теодор Радев
Доц. д-р Костадин Костадинов
Докторант Росица Ненова
Докторант Тихомира Радева
Проф. д-р Мая Игнатова
Гл. ас. д-р Евгени Петков
Гл. ас. Цветан Цветанов
Асистент д-р Красимир Великов
Асистент Мария Тодорова
Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова
Гл. ас. д-р Красимир Костенаров
Доц. д-р Георги Петров
Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова
Гл. ас. д-р Росица Голева
Доц. д-р Васил Къдрев
Проф. д-р Димитър Николов Николов

Проф. д-р Димитър Николов Николов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: dnik_sp@yahoo.com

Образование

 • Магистър- Аграрна икономика, Университет за световно и национално стопанство, София – 1978-1983 г.
 • Доктор по икономика, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика (ИАИ), София– 1991 г.

Заемани длъжности за последните пет години

 • Професор – от януари 2015 г.
 • Доцент – до януари 2015 г.
 • От 2013 г. – 2018 г. директор

Основна област и подобласти на научни изследвания

Структурната реформа в земеделието; Финансови аспекти на използването на фондовете на ЕС; Земеделска и селска финансова политика; Развитие на селските райони; Качество на храните; Управление и маркетинг на земеделското стопанство.

Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Доц. д-р Минка Димитрова Анастасова-Чопева

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: chopevam@yahoo.com

Образование

 • Магистър по математика- , СУ”Климент Охридски”-1978г.
 • Доктор – от 1989г., ИАИ

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Методически инструментариуми за изследване влиянието на ОСП върху развитието на земеделските стопанства, тяхната устойчивост, управление на риска и иновациите в земеделието, диверсификация и демографско развитие на селските райони. Количествени многофакторни изследвания в аграрната икономика, иконометрични модели.

Доц. д-р Иван Боевски

Доц. д-р Иван Боевски

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: ivanboevsky@gmail.com

Образование

Висше,Доктор

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Научни изследвания в областта на новата институционална икономия, (New Institutional Economics) и актьорски ориентирани модели на поведение, Stakeholder Value Models, екологичен мениджмънт на организациите, проект мениджмънт и проект мениджмънт по Европейски програми, стратегически мениджмънт, бизнес стратегии, мениджмънт на организации региони и природни ресурси

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: daniela_80@abv.bg

Образование

Магистър по икономика специалност „Индустриален мениджмънт”,

Заемани длъжности за последните пет години

 • Асистент до 2013 г. – УНСС, катедра „Предприемачество”;
 • 2013 г. до момента – асистент в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

Предприемачеството, модели на поведение и компетенции на съвременни предприемач, Предприемачество в земеделието и селските райони, Агромаркетинг

Докторант Антон Митов

Докторант Антон Митов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: anton.mitov@gmail.com

Образование

Висше-магистър, УНСС, специалност „Аграрна икономика“

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Еко-управление в селското стопанство

Асистент, докторант Божура Фиданска

Асистент, докторант Божура Фиданска

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: bojura_fidanska@abv.bg

Образование

 • Висше – магистър
 • Докторант, Институт по аграрна икономика

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2018 г. до сега – гл. експерт в Дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА
 • 2005 – 2017 г. – ст. експерт в Министерство на земеделието, храните и горите

Основна област и подобласти на научни изследвания
Устойчивост и жизнеспособност на малките земеделски стопанства в България

Асистент Михаела Михайлова

Асистент Михаела Михайлова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: m.mihailova92@gmail.com

Образование

Магистър – МИО в УНСС, Изучава право на ЕС , Софийски университет

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София, България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на поземлените отношения с насоченост как новите политики и закони влияят в реалност на аграрния отрасъл.

Доц. д-р Петър Борисов

Доц. д-р Петър Борисов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: peterborisov@gmail.com

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Теодор Радев

Доц. д-р Теодор Радев

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: radev1974@abv.bg

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • от 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015 г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Костадин Костадинов

Доц. д-р Костадин Костадинов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: kostadinov8888@gmail.com

Образование

 • ВСИ “Васил Коларов”, специалност Полевъдство, 1995 г.
 • Заемани длъжности за последните пет години
 • Аграрен университет – Пловдив – главен асистент – 2014 г.
 • Аграрен университет – Пловдив – доцент – 2014-2018 г.

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Листно подхранване на патладжан.
 • Биологично производство на оранжерийни зеленчуци- домати, краставици и патладжан.
 • Биологично производство на зеленчуци на открито.
Докторант Росица Ненова

Докторант Росица Ненова

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: rositza.nenova@abv.bg

Образование

Висше – магистър

Заемани длъжности за последните пет години

2017 г. до момента – редовен докторант в Аграрен университет – Пловдив

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на аграрното производство

Докторант Тихомира Радева

Докторант Тихомира Радева

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: tiha789@abv.bg

Образование

висше – магистър

Заемани длъжности за последните пет години

2016 г. – досега – Маркетингов мениджър

Основна област и подобласти на научни изследвания

Маркетинг

Проф. д-р Мая Игнатова

Проф. д-р Мая Игнатова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: maia.ignatova@abv.bg

Образование

Висше, зоотехника

Заемани длъжности за последните пет години

 • Ръководител отдел, директор на ИЖН – Костинброд,
 • Заместник председател на Селскостопанска академия

Основна област и подобласти на научни изследвания

Хранене на селскостопанските животни, качество на животинската продукция

Гл. ас. д-р Евгени Петков

Гл. ас. д-р Евгени Петков

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: mechovet@abv.bg

Образование

 • Магистър ветеринарна медицина – 2003-2008
 • Защитена докторска степен по Птицевъдство – 04.09.2015

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2016 до момента – Главен асистент
 • 2010-2016 – Асисгент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Развъждане и селекция на птиците, отглеждане на птици за месо, усвояване на мъжките пилета от яйценосно направление

Гл. ас. Цветан Цветанов

Гл. ас. Цветан Цветанов

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: tsvetan28@abv.bg

Образование

 • Бакалавър Агрономство – 2001-2005 г., Лесотехнически Университет – София
 • Магистър Растителна защита – 2006-2008 г., Лесотехнически Университет – София

Защитена докторска степен по Пчеларство – 24.04.2017 г.

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2018 до момента – Главен асистент
 • 2010-2016 – Асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства

Асистент д-р Красимир Великов

Асистент д-р Красимир Великов

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: sherry_bg@abv.bg

Образование

 • Магистър ветеринарен лекар – 1998-2004 г.
 • Доктор по развъждане, биология и биотехника на осеменяването – от 23.11.2017г.

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в Институт по животновъдни науки – Костинброд

Основна област и подобласти на научни изследвания

Техники за оптимизиране на продуктивни и репродуктивни показатели в зайцевъдството.

Асистент Мария Тодорова

Асистент Мария Тодорова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: mariq_todorova_1@abv.bg

Образование

Магистър ветеринарна медицина 2003-2008

Заемани длъжности за последните пет години

2010 до момента – Асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Хранене на селскостопанските животни, в частност непреживни животни и птици. Използване на алтернативни фуражни източници в (отпадъчни продукти от производството на биогорива, храни от инсектен произход). Изпитване влиянието на биологично активни добавки с потенциал в подобряването на здравето и продуктивността животните.

Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: eachkakanova@gmail.com

Образование

Магистър – зооинженер

Заемани длъжности за последните пет години

 • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, Министерство на земеделието и храните;
 • Директор на ЦПО към ССИ; Изп. Директор на РО – АИлФБ
 • Началник отдел „Наука и образование“, Селскостопанска академия, ЦУ
 • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА-ЦУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Аграрни науки – Животновъдство – Овцевъдство

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: kraskostenarov@yahoo.com

Образование

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДОКТОР В НАПРАВЛЕНИЕ 3.8 „ИКОНОМИКА“ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА „МОДИФИКАЦИИ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИ АКТИВИ, ПРИЛОЖИМИ НА ФОРМИРАЩИ СЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ” УСПЕШНА ЗАЩИТА ПРЕЗ 06.2012 г.
 • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“
 • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ БАКАЛАВЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“

Заемани длъжности за последните пет години

 • Гл. ас. д-р в Нов български университет
 • Гл. ас. д-р в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Финанси
 • Риск, финансов риск, корпоративен риск; Моделиране на риска; Моделиране на икономически процеси
Доц. д-р Георги Петров

Доц. д-р Георги Петров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: gpetrov@nbu.bg

Образование

 • Висше магистър по Телекомуникации
 • доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

и.д. ръководител на депатрамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Широколентови мрежи. Осигуряване на мрежова свързаност в планински и труднодостъпни райони; Вградени системи, Интернет на нещата; Системи сбор данни, цифрова сигнална обработка, обработка на изображения, медицинска измервателна техника, автоматизация, високопроизводителни хетерогенни системи за обработка на данни.

Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: pmihova@nbu.bg

Образование

 • Магистър по Компютърни системи и технологии в медицината, НБУ
 • Доктор в професионално научно направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа

Основна област и подобласти на научни изследвания

Разработване и внедряване на медицински софтуерни решения, телемедицина, информационни системи, електронно здравеопазване

Гл. ас. д-р Росица Голева

Гл. ас. д-р Росица Голева

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: rgoleva@nbu.bg

Образование

Доктор в научна специалност 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност “Комуникационни мрежи и системи“ (2016) Технически университет – София, България Магистърска степен инженер по радиоелектроника (1982) Висш машинно електротехнически институт (ВМЕИ) (Технически университет – София от 1990); София, България, Изчислителна техника

Заемани длъжности за последните пет години

 • Главен асистент, Нов Български университет, департамент по „Информатика“ от 2017
 • Асистент и главен асистент в Катедра „Комуникационни мрежи“, Технически университет – София, България, бул. „Кл. Охридски“ №8, София преди 2017

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на комуникационните мрежи, протоколи и качество на обслужването

Доц. д-р Васил Къдрев

Доц. д-р Васил Къдрев

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: vkadrev@gmail.com

Образование

 • Висше, магистър по Телекомуникации
 • Доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
 • Доцент в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на програмен съвет на департамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Телекомуникационни мрежи и системи; ИКТ технологии (фиксирани и мобилни);
 • Корпоративни мрежи, мрежово администриране и мениджмънт; Сигнализации и протоколи в телекомуникациите; Комуникационни мрежи и телетрафик; Математическо и симулационно моделиране в телекомуникациите.

Новини

VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

29.10.2020

В периода 27-28.10.2020 г. по традиция се състоя VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики” 2020, организирана от Института по аграрна икономик...
Read More  
Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“

26.10.2020

На 23.10.2020 г. в БТПП по инициатива на Съвета по иновации се състоя Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“. Кръгл...
Read More  
Междинен отчет проект ДИАГРО

Междинен отчет проект ДИАГРО

21.09.2020

В усилена работа и задачи неусетно измина първият етап от изпълнението на проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”- ДИАГРО. На 18.09.2020 г. в деловодството на Фонд ...
Read More  

Контакти

Информация за контакти:

Базова организация: Институт по аграрна икономика

Aдрес: София 1113, ул.“Цариградско шосе“ №125, блок 1

Тел.: 02/465 31 53, Факс: 02/465 11 28

Имейл: info@diagro.iae-bg.comУеб сайт: https://diagro.iae-bg.com

Работно време: понеделник – петък, 8:30 – 17:00 часа

Map