За проекта

Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие ДИАГРО

Конкурс: Фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Донор: Фонд научни изследвания
Бюджет: 120 000 лева, продължителност – 3 години
Начало: 18.12.2018 г.

Дигиталното земеделие е резултат от еволюцията на прецизното земеделие до свързаните, основани на знанието, земеделски производствени системи в селското стопанство. Целта в областта на дигиталното земеделие е да се използва цялата налична информация, знание и опит, за да се даде възможност за устойчивото управление на производствените процеси. С изпълнението на проекта ще се направи анализ на съществуващите теоретични постановки, ще се изведат научни обобщения относно същността и съдържанието на категорията „цифровото земеделие като модел за развитие на земеделските стопанства“. Новост в теорията ще бъде разработването на методически инструментариум за оценка на въздействието от въвеждането на цифровото земеделие в земеделските стопанства.

Целите на проекта са:

 1. Разработване на теоретични основи и методически подход за въвеждане на дигиталното земеделие;
 2. Разработване на теоретични модели за развитие на цифровото земеделие: земеделските стопанства, хранителните вериги и кръговата икономика;
 3. Популяризиране на резултатите от проведеното изследване.

За постигането на целите се поставят за решаване следните задачи:

 • Да се изведе определение за същността на категорията „дигитално земеделие“
 • Да се разработи и апробира методически инструментариум за насърчаване на въвеждането на нови информационни технологии в земеделските стопанства
 • Да се изведе ролята на цифровизацията за поддържане на екологично и конкурентно земеделие
 • Да се разработят модели за внедряване на иновативни решения за повишаване на икономическия потенциал на земеделските стопанства.

Дейностите по проекта се организират в шест работни пакети: РП1 се занимава с организация и управление, РП2 до РП6 се отнасят съответно до задачите на проекта.

Дейностите в РП1 за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели.

 

При изпълнение на РП2 ще се гарантира активното участие на заинтересованите страни през целия изследователски процес. Дейностите в пакета ще допринесат за съвместно сътрудничество и експертно верифициране при разработването, изследването и анализа на получените резултати в останалите работни пакети (РП 3, РП 4 и РП 5).

Успоредно с това, РП3 ще осигури базовото определение на понятието „дигитално земеделие“ и неговото проблемно структуриране. На тази база ще се насочи процеса на събиране на данни за инвентаризация на съществуващото ниво на цифровизацията в земеделието. Въз основа на този процес ще бъдат идентифицирани „горещите точки на изследване“.

В РП4 ще се разработят подходящи инструменти за оценка, които ще се използват за измерване на икономическото и социално значение на цифровото земеделие. Резултатите от тях ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, за да се провери техният потенциал.

РП5 ще разработи практически хипотези за проектиране на теоретични модели определени като „горещи точки“ в РП3. Също така ще се разработят сценарии съвместно със заинтересованите страни за тяхното изпълнение.

По време на проекта ще се избират специфични социални отговорности, като се отчитат следните направления: а) обработка на земя с различен интензитет (вкл. плодове и зеленчуци), животновъдство; б) различни сценарии свързани с техническото и информационно осигуряване на дигиталното земеделие; в) идентифициране на подходите за изграждане на взаимодействие със заинтересованите страни за развитие на дигиталното земеделие. РП3 ще служи за извършването на анкетно проучване за идентифициране на нуждите от въвеждането на дигиталното земеделие и ще осигури база за по-подробно изследване в РП4 и РП5.

Изводите и резултатите от РП3, РП4 и РП5 ще бъдат включени в РП6, който ще осигури разпознаваемост, прозрачност и информираност за успеха на проекта.

Внедряването на постигнатите резултати в практиката ще доведат до решаване на редица социално-икономически въпроси и до значими икономически резултати в земеделието и селските райони, а именно ще:

 • дават нова рамка за анализ и оценка на въздействието от въвеждане на цифровизацията на стопанствата от различен тип, отделните сектори на селското стопанство и райони на страната;
 • предоставят нови инструменти за подпомагане на дизайна на фермерската стратегия, организационна модернизация и колективни действия, а така също и за подобряване на обществената политика и форми на обществена интервенция в аграрната сфера;
 • дават възможност за по-реалистично прогнозиране на вероятните перспективи за развитие на фермерските структури по типове, сектори на селското стопанство и райони на страната в специфичните условия на членството на страната в ЕС;
 • спомагат за изграждането на жизнеспособни и по-ефективни стопанства, което води до устойчиво развитие на селските райони и повишаване на доходите на земеделските производители.