Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания

Конкурс „Фундаментални научни изследвания – 2018“,
Договор № КП-06-Н-26/10 от 18.12.2018 г.,
срок на изпълнение 18.12.2018 – 18.12.2021 г.