Работни пакети

РП1 Организация и управление

Дейностите в РП1 имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип от ръководителите на работни пакети за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тези дейности ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределение на конкретните задачи и отговорности, както и изработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта.

РП2 Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие

В РП2 са включени дейности отнасящи се до картографиране на районите на изследване и привличане (рекрутиране) на заинтересованите страни. Изработване на насоки за изясняване на понятието „Дигитално земеделие“ като се идентифицират недостатъците и компромисите, които допуска дигиталното земеделие. При изпълнение на РП2 ще се гарантира активното участие на заинтересованите страни през целия изследователски процес. Дейностите в пакета ще допринесат за съвместно сътрудничество и експертно верифициране при разработването, изследването и анализа на получените резултати в останалите работни пакети (РП 3, РП 4 и РП 5).

РП3 Инвентаризация и анализ на съществуващите знания и модели

РП 3 ще осигури базовото определяне на понятието „дигитално земеделие“ и ще насочи процеса на събиране на данни за инвентаризация на съществуващото ниво на цифровизацията в земеделието. Изследват се връзките между факторите и процесите, които влияят върху търсенето и предлагането, политиките и механизмите, които допринасят за цифровизацията в земеделието. Идентифицирането на основните пропуски при осигуряването на дигиталните услуги ще осигури картографиране на проблемите, събиране на база данни и придобиване на знания и опит в тази област. Въз основа на този процес ще бъдат идентифицирани „горещите точки на изследване“.

РП4 Теоретичен подход за създаване на модели на дигитално земеделие

В РП4 ще се разработят подходящи инструменти за оценка, които ще се използват за измерване на икономическото и социалното значение на цифровото земеделие. Резултатите от тях ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, за да се провери техният потенциал. По този начин ще се осигури връзка между предложените теоретични модели и практиката още в процеса на тяхното създаване.

РП 5 Тестване и оценка на теоретичните модели на дигиталното земеделие

РП5 ще разработи практически хипотези за проектиране на теоретични модели, определени като „горещи точки“ в РП3. Също така ще се разработят сценарии съвместно със заинтересованите страни за тяхното изпълнение. Избраните инструменти и механизми за цифровизацията в земеделието ще бъдат оценени, на база резултатите генерирани в РП4. Резултатите от оценката на теоретичните модели ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни и ще бъдат използвани за изготвяне на насоки за подходящи механизми и политики.

РП6 Осигуряване на информираност, публичност и визуализация на научните резултати

Дейностите в РП6 ще осигурят разпознаваемост, прозрачност и информираност за успеха на проекта. Целта на този работен пакет е: да се информират научната общност, заинтересованите страни и широката общественост за проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“